Andmete säilitamise kokkuvõte

See kokkuvõte näitab vaikimisi kasutajate info kategooriaid ja eesmärke selles süsteemis. Süsteemi mõnedel aspektidel võivad olla täpsemad kategooriad ja eesmärgid kui siin loetletud.

Sait

Kategooria

Kogu e-õppekeskond

Eesmärk

Üldised isikuandmete töötlemise põhimõtted e-keskkonnas

Eesti Proviisorapteekide Liit (vastutav isikuandmete töötleja) töötleb kasutaja andmeid, et saaksime igale e-õppekeskkonna kasutajale pakkuda võimalust läbida isikustatud kasutajakonto abil e-loengu vormis koolitusi, jälgida koolituste läbimist ning väljastada koolituste läbimise järgselt tõendav tunnistus. Kirjeldame allpool, milliseid andmeid kogume igalt registreeritud kasutajalt, mis eesmärgil ja kuidas toimub andmete töötlemine ning kustutamine. Andmeid kogutakse nii palju, kui seda on vaja kasutajakonto loomiseks, tunnistuste väljastamiseks ning koolituskohustuse täitmise jälgimiseks kolmandate isikute poolt.

Registreerumine

Kasutajakonto loomine Moodle´i e-õppekeskkonda on kohustuslik ja tasuta. Seejärel toimub sisenemine keskkonda vaid läbi autentimise kasutajanime ning parooliga. E-õppekeskkonda saavad registreeruda erialase haridusega (proviisor, farmatseut, õde) inimesed. Konto kasutamisel kohustub Kasutaja tegema kõik endast oleneva, et välistada kolmandate isikute ligipääs oma Kontole.

Kasutajakonto aegumine

Kasutajakontoga seotud andmed kustutakse 4 aastat pärast viimast süsteemi sisenemist. Läbitud koolitustega seotud  kasutajapoolt tekkinud infot säilitatakse kauem.

Kasutaja poolsed õigused

Andmete kustutamine

Kasutajal on õigus enda kasutajakontot kustutada, kui tal see soov tekib. Tekkinud andmestikku (läbitud koolituste nimekiri) on siiski Eesti Proviisorapteekide Liidul jätkuvalt kohustus säilitada vastavalt Täiskasvanud koolituse seadusele.

Andmete parandamine/muutmine

Kui kasutajakontoga seotud andmed on muutunud ja vajaksid kaasajastamist, siis on igal kasutajal õigus neid andmeid paluda muuta e-õppekeskkonna administraatoril, kirjutades aadressile koolitus@epal.ee.

E-õppekeskkonnas on isikuandmete töötlemise aluseks kasutaja nõusolek ja Täiskasvanute koolituse seadus.
Säilitamise tähtaeg
4 aastat
Õiguslikud alused
Nõusolek (EL isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679 [GDPR]) Art. 6.1(a)) Andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühe või mitme konkreetse eesmärgi jaoks
Leping (EL isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679 [GDPR]) Art. 6.1(b)) Töötlemine on vajalik andmesubjekti lepinguosalise lepingu täitmiseks või selleks, et võtta enne lepingu sõlmimist vastu andmesubjekti nõudmisel samme

Kasutajad

Kategooria

Kasutaja tuvastamiseks kogutavad andmed

Eesmärk

Kasutaja registreerimine e-õppekeskkonda

E-õppekeskkonda sisenemiseks on vaja luua kasutajakonto.

Eesmärk: kasutajakonto loomine on vajalik isikustatud info kogumiseks koolituste läbijatelt. Kõiki küsitud andmeid kasutajakonto loomiseks on vaja Eesti Proviisorapteekide Liidul selleks, et saaksime väljastada pärast koolitust nõuetekohase tunnistuse, kus Täiskasvanute koolituse seaduse järgi tuleb väljastatud tunnistustele/tõenditele lisada koolituse läbinu andmed ja tunnistusi/tõendeid tuleb säilitada, et pidada arvestust koolituste läbitavuse kohta.

Isikuandmeid, mida on vaja kasutajakonto loomiseks:

* ees- ja perekonnanimi

* isikukood

* e-postiaadress

* töökoha nimi ja telefoninumber

* tööandja nimi

Iga kasutaja kasutajakontot uuendatakse, kui kasutajal annab teada eelmainitud isikuandmete muutmise vajadusest. Kui kasutaja soovib kontot kustutada, siis see kustutakse, va info läbitud koolituste kohta, mida on Eesti Proviisorapteekide Liidul kohustuslik koguda Täiskasvanute koolituse seaduse tõttu.

Isikuandmete töötlemise alus: kasutaja nõusolek, Täiskasvanute koolituse seadus paragrahv 9


Säilitamise tähtaeg
4 aastat
Õiguslikud alused
Nõusolek (EL isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679 [GDPR]) Art. 6.1(a)) Andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühe või mitme konkreetse eesmärgi jaoks
Juriidiline kohustus (EL isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679 [GDPR]) Art. 6.1(c)) Töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks

Kursuse kategooriad

Eesmärk

Säilitamise tähtaeg
Säilitamise tähtaega ei ole määratud

Kursused

Eesmärk

Säilitamise tähtaeg
Säilitamise tähtaega ei ole määratud

Tegevuste moodulid

Eesmärk

Säilitamise tähtaeg
Säilitamise tähtaega ei ole määratud

Blokid

Eesmärk

Säilitamise tähtaeg
Säilitamise tähtaega ei ole määratud